AÇIK İSTİHBARAT

Düşünen Beyinlere Bilginin Adresi...
Boğazlıyan Ermeni katliamı - NURER UĞURLU
Tür: İç Politika
sazende tarafından gönderildi: 14.04.2005 günü, 05:10:23

10 Nisan 1919'da İstanbul Beyazıt Meydanı'nda kurulan idam sehpasına çıkan Kemal Bey şunları söylemiştir: ''Vatandaşlarım, sizlere yemin ederim ki, ben masumum. Son sözüm bugün de budur, yarın da budur. Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa, kahrolsun adalet. Asil Türk milletine çocuklarımı emanet ediyorum. Borcum var, servetim yok. Üç çocuğumu, millet yolunda yetim bırakıyorum. Yaşasın millet...''
Bugün değişik ülkelere yayılmış bulunan Ermeniler, yüz yıla yakın bir süre, her gün giderek artan bir ölçüde ''Ermeni sorunu'' nun tek yanlı olarak propagandasını yapmakta ve kendi çıkarlarına uygun kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde bu propaganda ve suçlama, daha çok, Birinci Dünya Savaşı içinde (1915) Ermenilerin savaş bölgeleri dışına çıkarılmaları üzerinde toplanmıştır.

Ermenilerin savaş bölgeleri dışına çıkarılmaları, Birinci Dünya Savaşı'nın ağır koşulları içinde Osmanlı devlet adamlarının almak zorunda kaldıkları bir önlemdir. Avrupa devletlerinin ''hasta adam'' olarak gördükleri Osmanlı İmparatorluğu'nu ve onun temel öğesi olan Türkleri yok etmek için Ermenilerin sapladıkları hançeri çıkarmak işlemidir. Bu olay, bütün yönleriyle tarihin malı olmuştur.

Ermeni komiteciler tarafından Berlin'de öldürülen (1921), İttihat ve Terakki Fırkası liderlerinden, Dahiliye Nâzırı ve Sadrazam Talât Paşa 'nın ''Ermeni Meselesi'' adlı hatıraları ile Osmanlı Devlet Arşivi'nden yararlanılarak Osmanlı Devleti Raporu olarak hazırlanan (1916) Osmanlıca ve Fransızca ''Aspiration Et Agissements Revolutionnaires Des Comites Armenies avant et apres la Proclamation de la Constition Ottomane'' adıyla yayımlanan bu çok önemli tarihsel belge, dönemin tanınmış gazetecilerinden Hüseyin Cahit Yalçın 'ın önsözü ile ''Ermeni Vahşeti ve Ermeni Komitelerinin Â'mâl ve Harekât-ı İhtilâliyesi (İlân-ı Meşrutiyetten Evvel ve Sonra)'' olarak günümüz Türkçesiyle çıktı (Örgün Yayınevi, 2005 İstanbul).

Kanlı ve insanlık dışı Ermeni olaylarının başlangıcını Talât Paşa, bu kitapta şöyle anlatmaktadır: ''İsyan hareketleri evvelâ Zeytun'da başlamıştır. Seferberliğin ilânını müteakip Ermeniler âlenen isyana başlamış, vergilerini ödemekten imtina etmiş ve asker toplanması hususunda verilen emirlere muhalefet etmişlerdir. Askerlik vazifelerini ifa etmek üzere askerlik şubelerine gelen Müslümanlara sokakta taarruz edilmiş, bunlar soyulmuş ve öldürülmüştür. Zeytun halkı zabit ve kumandanları emri altında bir milis teşkil etmişti; bu suretle 'Zeytun İhtilâlci Alayları' ismi altında şehirleri müdafaa etmek istiyorlardı. Tabiî buna imkân bulamadıklarından mavzer ve martin silâhlarıyla dağa çıkmışlar ve Müslüman köylerine taarruz ve askerî nakliyatı izac etmeye başlamışlardır.''

Talât Paşa, Ermeni komitecilerinin Bitlis, Erzurum, Mamuratülâziz (Elazığ), Diyarbakır, Sıvas, Trabzon, Erzincan, Yozgat (Boğazlıyan), Ankara, Van, Adana, İzmit-Adapazarı, Bursa, İzmir vb. Osmanlı şehirlerindeki kanlı ayaklanmalarına da değinerek şunları söylemektedir: ''...Yalnız Van şehrinde isyan eden Ermenilerin sayısı beş bini geçiyordu, hepsi de en yeni silâhlarla teçhiz edilmişti. Bunlar mevkilerini son hadde kadar müdafaa ediyorlardı. Şehirdeki hükümet konağı, askerî müesseseler ve diğer binaları tahrip edilmiş ve Müslüman mahalleleri ateşe verilmiştir. Yedi yüz kadar âsi, Van müstahkem mevkiini el bombalarıyla uçurmuştur. Bu isyan hareketleri nisana kadar devam etmiştir. Büyük Erzurum Ermeni katliâmı 7 Şubat 1915'te başlamıştır. Ermeni topçuları, sokaklarda 270 kişi yakalamış, bütün elbiselerini soyduktan sonra hepsini bir hamama götürmüş ve burada en haris hislerini tatmin etmişlerdir.''

Ermeni komitecilernin Boğazlıyan'daki (Yozgat) kanlı ve korkunç vahşetleri de, Sadrazam Talât Paşa tarafından hazırlatılan, 1332 (1916) yılında Matbaa-i Orhaniye'de (İstanbul) basılan ''Ermeni Komitelerinin Â'mâl ve Harekât-ı İhtilâliesi (İlân-ı Meşrutiyetten Evvel ve Sonra)'' adlı Osmanlı Devleti Raporu'nda şöyle anlatılmaktadır: ''Yozgat sancağının Boğazlıyan kazasına tâbi' Çakmak karyesiyle Yazber Dağı'nda cevelân eden yetmiş kişilik müsellah Ermeni eşkıyası ve Ankara'nın Bâlâ, Haymana, Ankara hudûtlarındaki Yeknâm ormanlarında kuvvetli Ermeni çeteleri ve yine Boğazlıyan'ın Çulhanlı karyesi civârında Kuzas (Kozas) mevkiinde Kayseri'nin Everek karyesi Ermenileri tarafından kumanda edilen müteaddid kollara ayrılmış üç yüze karîb müsellah Ermeni eşkıyası görüldü.

Yine Yozgat'a tâbi Kumkuyu karyesine tahassun eden 300 kadar Ermeni eşkıyası 2 Eylül 331 günü civardaki kurâ-yı İslâmiyyeye ateş verdiler. Sûret-i mahsûsada inşâ edilmiş siperlerden ve mazgal deliklerinden jandanma ve asker üzerine istimâl-i silâha başladılar ve Çat-ı Kebîr karyesi ormanında tahassun eden ve miktarı sekiz yüze yakın bulunan Ermeniler, orman içerisindeki Aktağ geçidinde vaktiyle ihzar ettikleri siperlerden asker ve jandarma ve ahâlîye taarruzâtta bulundular. Günlerce müsâdemattân sonra Kızılcaova cihetine doğru firâr ettiler.''

Ermeni komitecilerinin bu firarlarında, Boğazlıyan ve Yozgat'ın katliamdan kurtuluşunda Boğazlıyan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey 'in çok önemli katkıları olmuştur. Ne var ki, bu yiğit, yürekli ve dürüst kaymakam, İngiltere destekli Ermeni komplosu sonucu İstanbul'da kurulan Örfi İdare Divân-ı Harbi'nde yargılanmış (5 Şubat 1919), ''Yozgat ve Boğazlıyan Ermenilerinin tehciri sırasında suiistimal ve öldürme hadiselerinde'' gevşeklik gösterdiği gerekçesiyle 8 Nisan 1919'da idama mahkûm edilmiştir. Bu haksız ve yersiz kararda çok acı bir gerçek var ki, o da, idam kararını veren mahkeme heyetinin yarısının Osmanlı azınlıklarından oluşuydu.

10 Nisan 1919'da İstanbul Beyazıt Meydanı'nda kurulan idam sehpasına çıkan Kemal Bey şunları söylemiştir: ''Vatandaşlarım, sizlere yemin ederim ki, ben masumum. Son sözüm bugün de budur, yarın da budur. Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa, kahrolsun adalet. Asil Türk milletine çocuklarımı emanet ediyorum. Borcum var, servetim yok. Üç çocuğumu, millet yolunda yetim bırakıyorum. Yaşasın millet...'' (Hürriyet gazetesi 11 Nisan 2005).

Sadrazam ve Dahiliye Nâzırı Talât Paşa da, daha sonra hatıralarında Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey için (1920) şunları söylemiştir: ''Benim kanaatime göre memlekette Boğazlıyan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey kadar vatanı için nafî (yararlı) bir yer işgal etmiş bir kimse daha yoktur.''

(Cumhuriyet, 13.04.2005)Bu haber 1231 kez okunmuştur.
YORUMLAR:
Henüz yorum yapılmamış.
DİĞER İÇ POLİTİKA HABERLERİ
18.01.2015 14:38 Ak-Saray'ın Davetlileri - Ali İhsan Gürcihan / Açık İstihbarat
03.01.2015 14:38 Bülent Arınç; 5 Sene Önce, 5 Sene Sonra - Ali İhsan Gürcihan / Açık İstihbarat
29.12.2014 19:25 İnanmak Mümkün Değil - Ali İhsan Gürcihan / Açık İstihbarat
20.12.2014 16:26 Hz. Mevlana'yı Görüntüde Ananlar - Ali İhsan Gürcihan / Açık İstihbarat
12.12.2014 18:42 Alev Alatlı : Çöken Akl ve Ahlak - Behiç Gürcihan / Açık İstihbarat
26.11.2014 17:05 Patlak Lastik - Ali İhsan Gürcihan / Açık İstihbarat
15.11.2014 11:49 Emine Ülker Tarhan'ın Partisi Hakkında- Fatma Sibel Yüksek/Açık İstihbarat
15.11.2014 11:49 Emine Ülker Tarhan'ın Partisi Hakkında- Fatma Sibel Yüksek/Açık İstihbarat
11.11.2014 16:04 Sarayla İtibar Kazanmak - Ali İhsan Gürcihan / Açık İstihbarat
09.11.2014 18:33 Ev Sahibi Kontenjanından Millletvekili Faruk Koca - Fatma Sibel Yüksek / Açık İstihbarat
08.11.2014 06:01 Dün Kestirdiğin Ağaçlar...(Hazin Bir İbret Hikayesi/ Açık İstihbarat
29.10.2014 15:58 Cumhuriyet Çankayası Sıfırlanıyor - Ali İhsan Gürcihan / Açık İstihbarat
14.10.2014 14:47 Saltanat Uğruna Verilen Kayıplar - Ali İhsan Gürcihan / Açık İstihbarat
02.10.2014 15:02 Rüşvet ve Yolsuzluğu Önleme Sempozyumu - Ali İhsan Gürcihan / Açık İstihbarat
11.09.2014 15:37 Tek Eksiği Yüzen Saraycık - Ali İhsan Gürcihan / Açık İstihbarat
27.08.2014 23:24 Milli Eğitim'e Atılan Parça Tesirli Bomba: TEOG-Av. Mehmet Ali Ersoy
11.08.2014 14:46 Erdoğan'ın Çiftliğinde Bir Bürokrat , Bir Kahya, Bir de Gül - Fatma Sibel Yüksek / Açık İstihbarat
11.08.2014 10:30 Senin Hasmınım; Türkiye'nin Asla - Ali İhsan Gürcihan / Açık İstihbarat
09.08.2014 19:31 AKP İçi Savaşın Tweetleri - Açık İstihbarat
08.08.2014 18:16 Yetmedi mi Böldüğün? - Ali İhsan Gürcihan / Açık İstihbarat
2004-2015
Açık İstihbarat